© Bettina Bick / Sommertag I  100 x 80 cm    Acryl   

Sommertag